Efter den tragiska brandkatastrofen i Backa den 29 oktober 1998 satsade Göteborgs politiker extra resurser på olika ungdomsprojekt. Bland annat skickades en grupp på fyra personer(en idrottslärare, en läkare, en polis och en socionom) ut i världen för att hitta framgångsrika projekt och arbetssätt som är bra för barn.

Efter mycket arbete och många resor kom man fram till att Dr Monroes arbetssätt och struktur var verkligt bra för barn och ungdomar och dessutom ganska enkelt att anpassa till svenska förhållanden..

Assaredsskolan började använda Monroestrukturen år 2000. Innan det nya arbetssättet infördes samarbetade barn och föräldrar med lärarna kring vilka regler och värderingar som var viktiga.

Barn, föräldrar och lärare har alltså tillsammans tagit fram skolans värdegrund, regler och överenskommelser.

Dr Lorraine Monroe fick en gång frågan om vilket råd hon vill ge de svenska pedagogerna i dessa tider av ökad arbetsbelastning och minskade resurser. ”Använd de möjligheter och verktyg som finns i dag, vänta inte tills det blir bättre tider” blev svaret. Assaredsskolans Monroestruktur är ett sådant verktyg som vi kan använda redan nu.

Vår skola sätter nio punkter i centrum:

Lärandet – Alla elever kan lära sig, inte lika mycket och inte lika snabbt men alla kan lära.

Ledarskap – Skolan måste ha en stark, kompetent ledare som styr skolan målmedvetet.

Förebilder – I skolan är rektorn personalens förebild. Personalen är elevernas förebilder.

Språket – Vi strävar efter att ge alla elever de förutsättningar som krävs för att de ska utveckla och vårda sitt språk.

Startblocket – Innan varje lektion på Assaredsskolan börjar hälsar vi på varje barn. Detta gör vi för att hos oss är det viktigt att bekräfta barnen. När barnen kommer in i klassrummet och sätter sig finns det ett Startblock uppskrivet på tavlan. Startblocket talar om tre saker för barnen: vad de ska göra som första arbetsuppgift, vilket mål som finns för lektionen och vilken läxa man har efter lektionen.
Efter 3-4 minuter pratar man om den första arbetsuppgiften. Läraren bekräftar barnen genom att ställa frågor som får barnen att berätta vad de kommit fram till. Vi arbetar så här bland annat för att barnen ska få en trygghet i en tydlig struktur. En viktig tanke med arbetssättet är också att barnen känner att de når ett mål och att de blir bekräftade av oss vuxna.

Positivt förhållningssätt och höga förväntningar – Alla elever har goda sidor och starka sidor. Personalen på Assaredsskolan strävar efter att hitta, belysa och utveckla dessa sidor. Att ha höga förväntningar innebär att vi tror på elevens förmåga att lyckas.

Värdegrunden – Assaredsskolans värdegrund konkretiseras i tre punkter som elever, föräldrar och pedagoger tagit fram tillsammans:
Respektera Dig själv. Gör bara det som hjälper dig att uppnå en framgångsrik framtid.Respektera Dina kamrater. Var hjälpsam, artig och rättvis mot andra människor, det skapar goda relationer. Respektera egendom. Var rädd om det som tillhör dig eller någon annan och ta vara på saker som vi alla delar på.

Assaredsskolans självklara regler – Reglerna är noggrant formulerade och framtagna av lärare, elever och föräldrar tillsammans. Reglerna gäller hela skoldagen hos alla lärare och det skall vara lätt att förstå varför man ska följa skolans regler. Behandla alla med respekt, verbalt, fysiskt och psykiskt. Respektera andras värderingar, arbetsinsatser, ägodelar Ge dig själv och andra arbetsro, det ökar möjligheterna till inlärning. Kom i tid och var väl förberedd. Börja genast arbeta. Utför allt arbete noggrant, både i skolan och hemma.

Håll din arbetsplats ren och var rädd om din skola.

Stödåtgärder om en elev behöver stöd när det gäller att följa skolans värdegrund och regler – På Assaredsskolan finns det stödåtgärder för elever som inte klarar av att följa våra gemensamma överenskommelser. Vi tror att det kan finnas olika skäl till varför man inte alltid följer värdegrunden eller reglerna. Därför finns det olika åtgärder att välja mellan för att stötta våra elever på bästa sätt.
Assaredsskolans utgångspunkt är att det ska finnas en tydlig koppling mellan stödåtgärden och det som i nuläget inte fungerar. Om man exempelvis har svårt för att koncentrera sig på lektionstid och stör i klassrummet, så behöver förklaringen inte vara att man inte kan följa regler. Det kan lika gärna handla om att ett ämne känns svårt, att man är orolig över något eller behöver ett annat arbetssätt. Vårt mål är att tillsammans med barn och vårdnadshavare hitta bästa möjliga stödåtgärd.